گروه دوران به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.

عنوان شغلحداقل سابقه کاریردیف شغلیمشاهده جزییات
    از  3  
برنامه نویس Back-End3
استخدام کارشناس پشتیبانی شبکه و امنیت شبکه2-
کارشناس شبکه و سرویس4شبکه
کارشناس لینوکس2شبکه
کارشناس تست و پشتیبانی ضد بدافزار2امنیت
کارشناس فروش پورتال3فروش
کارشناس ارشد برنامه نویس .Net2برنامه نویس
کارشناس Help Desk2شبکه
کارشناس سرویس و مجازی سازی
کارشناس شبکه SOCامنیت
کارشناس بررسی و تحلیل رخدادهای امنیتیامنیت
کارشناس تحلیل بدافزارامنیت
کارشناس پشتیبانی نرم افزار وب1
کارشناس شبکه و امنیت2شبکه
کارشناس ISMS3امنیت
کارشناس مانیتورینگ(آقا)-
منشی واحد بازرگانی-
کارشناس فروش تجهیزات شبکه-فروش
کارشناس فروش2فروش
کارشناس حسابداری3حسابداری
کارشناس کنترل پروژه های نرم افزاری5کنترل پروژه
کارشناس پشتیبانی آنتی ویروس2پشتیبانی آنتی ویروس
کارشناس پشتیبانی شبکه2پشتیبانی شبکه
برنامه نویس Java2برنامه نویس
برنامه نویس Front End2برنامه نویس

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0